Vlaggen4 Afrikaans English Nederlands Deutch


Uit: ONS KERK ALBUM

Nederduitse Gereformeerde Gemeente Heidelberg (Wes-Kaap)

Door: Ds. B.A. Spies
(ca. 1915)

De stichting van de gemeente Heidelberg werd tot stand gebracht in de vergadering van den Ring van Swellendam, gehouden te Riversdal op 16 October 1855. Bij die gelegenheid werd Ds. Petrus Borchardus Borcherds predikant te Riversdal, tot consulent benoemd. Op 13 Januari 1856 bevestigde hij de eerste kerkeraadsleden —twee ouderlingen en vier diakenen—der ge¬meente.

Reeds bij de eerste kerkeraadsvergadering, 14 Januari 1856, werd besloten tenders te vragen voor het oprichten van het eerste Godshuis in de gemeente. De tender van de heer Frederick Clodius werd aangenomen, tegen de som van £460.Op 5 Maart werd de hoeksteen gelegd door een heer Pieter Swart, P.zn., en op 18 December 1856 was het gebouw, dat 300 menschen bevatte, voltooid, en werd 't den Heer gewijd door Dr. William Robertsen.

Op 19 September 1862 werd Eerw. Prop. Alexander B. Daneel tot leeraar alhier geordend en bevestigd. Deze vader der gemeente heeft haar bearbeid tot zijn dood in 1899. Veel heeft hij voor de gemeente gedaan om haar toekomstigen groei en bloei te verzekeren. Zijn oprechtheid, degelijkheid en godsvrucht hebben de gemeente op vaste grondslagen gebouwd.

In zijn tijd werd een nieuwe kerk gebouwd, die op 19 Juli 1872 werd ingewijd. Het gebouw kostte £3,487 43. 4d. en bevatte 900 zitplaatsen.


Als opvolger van Ds. van Wijk werd Ds. A. C. Murray in de gemeente bevestigd op 8 September 1906 en bleef tot 18 April 1910, toen hij het beroep tot Algemeene Zending Secretaris aannam.

Ds. B. A. Spies, de tegenwoordige predikant, werd 19 November 1910 als leeraar der gemeente geordend en bevestigd.
In December 1912 werd het kerkgebouw, dat de gemeente 40 jaar had gediend, afgebroken en op dezelfde plaats een nieuw Godshuis opgetrokken. Dit gebouw is een sieraad voor dorp en gemeente. 't Kostte £9,100 en werd bij de inwijding op 7 Maart 1914 afbetaald.

De gemeente Heidelberg mocht zich meer dan eens verblijden in een geestelijke herleving. Golfslagen van Gods genade gingen over haar in de jaren 1862, 1868, 1874, 1884. Nog vandaag vindt men de vruchten van die heerlijke tijden. Ons gebed is: "Heer ! Zult gij ons niet weder levend maken!"